BAN GIÁM ĐỐC VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

BAN GIÁM ĐỐC

  • TỔNG GIÁM ĐỐC: KS.NGUYỄN VĂN THÀNH
  • GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT: KS.CHANG MING CHENG
  • QUẢN LÝ THIẾT KẾ: KS.NGUYỄN ĐỨC LÂM

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

  • THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG, THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, NỘI NGOẠI THẤT VỚI CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP.
  • THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
  • THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP.
  • KHẢO SÁT, GIÁM SÁT CỘNG TRÌNH XÂY DỰNG.
  • TƯ VẤN, ĐẦU TƯ LẬP VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG, KINH DOANH NHÀ Ở, KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.